شنبه, 05 خرداد 1397

صندوق رفاه دانشجويان

يكي از اهداف اصولي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ايجاد تهسيلات لازم برايامكان ادامه تحصيل دانشجويان مستعدي است كه قادر نيستند هزينه هاي شهريه تحصيلي را بصورت نقدي و يكجا پرداخت نمايند, لذا صندق رفاه دانشجو باتهسيلات و امكانات موجود به دانشجوياني كه نيمسال اول تحصيليرا گذرانيده باشند در كليه نيمسال هاي بعدي تا ميزان 50% كل شهريه ثابت ومتغير , تهسيلات قرض الحسنه دانشجويي با رعايت آئين نامه وام بر اساس اطلاعيه هايي  كه در تمام نيمسال هاي تحصيلي از طرف صندوق مذكور در تابلو دانشكده نصب مي شود وام اعطا مي نمايد.

صندوق رفاه دانشجويان در هشت ماه اول سال 87

درهشت ماه اول سال 87 تعداد 46 وام كوتاه مدت به مبلغ 000/424/254 ريال, 670 وام ميان مدت به مبلغ 000/441/925/1 ريال , 4536 وام بلند مدت به مبلغ 000/723/195/20 توسط صندق رفاه , به دانشجويان اعطا گرديده است كه هر كدام شرايط خاص خود را داشته ومطابق دستور العملهاي مربوط به دانشجويان واجد شرايط اعطا مي گردد. ساير وامها ي اعطايي اين صندوق كه شامل كمك هزينه تحصيلي, كمك هزينه ازدواج و كمك هزينه مسكن مي باشد به تعداد 44 نفر و به مبلغ 000/868/308 ريال در هشت ماه اول سال 87 به دانشجويان اعطا شده است .

 

حاضرين در سايت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم