شنبه, 05 خرداد 1397

توسعه منابع انساني, محور اصلي فعاليت معاونت اداري و مالي

  • ايجاد آگاهي علمي و ارتقاي سطح اطلاعات و دانش كاركنان
  • ارتقاي قابليتها و توانائيها و ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي كاركنان
  • توسعه مهارت و توانائيهاي انجام كار و بهبود عملكرد
  • به روز كردن اطلاعات كاركنان و آماده سازي براي ترفيع
  • حل مسائل ومشكلات كاركنان
  • رشد شخصيت , ارزشها و اخلاقيات براي رسيدن به نظام مطلوب اداري

 

2-درزندگي سازماني ,امنيت شغلي از جمله مسائلي است كه كاركنان سازمانها رابه خود مشغول مي كند و بخشي از انرژي رواني و فكري سازمان صرف اين مسئله مي شود .در صورتي كه كاركنان ازاين بابت به سطوح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند با فراغ بال توان و انرژي فكري و جسمي خود را در اختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيز كمتر دچار تنشهاي انساني مي گردد,وقتي بحث امنيت شغلي مي شود موضوع رسمي شدن و تضمين حقوق و مزايا در ذهن تداعي مي شود. معاونت اداري ومالي دانشگاه آزاداسلامي ضمن توجه به مساله رسمي شدن و استخدام دائمي كاركنان به تواناسازي كاركنان كه محور اصلي امنيت شغلي است تاكيد زيادي داشته است, چرا كه اعتقاد به اهميت توانا سازي كاركنان در ثبات و امنيت شغلي انان دارد.

 

 

حوزه معاونت اداري و مالي مسئوليت برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي را بر عهده دارد. به طور محوري رسيدگي به اموركاركنان  از جمله استخدام ,ارتقاء ,امور رفاهي , وصول درآمدها و نظارت بر فعاليت قسمت هاي تابعه و عمدتا تامين نيازهاي خدماتي و پشتيباني دانشگاه ونيز ارائه خط مشي هاي مناسب براي تامين نيروي انساني مورد نياز تشكيلات مصوب و ساير ظوابط در اين حوزه انجام مي شود با توجه به اينكه بالغ بر1100 پرسنل در واحد جامع مشهد درسه حوزه ستادي, دانشكده ها وبيمارستان ها مشغول به كار هستند تامين امكانات رفاهي آنان از ضروريات و جرء اولويت هاي اين حوزه مي باشد.اين حوزه در زمين تدوين استراتژي برنامه هاي تشکيلاتي دانشگاه و سيستم هزينه و درآمدها، با همکاري دانشکده ها در سطح دانشگاه فعاليت دارد.نمونه هاي ديگر از شرح وظايف بشرح ذيل اعلام مي گردد:  

1_همكاري بارئيس دانشگاه دراجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.2_ انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني موردنياز دانشگاه. 3_نظارت برحسن اجراي كليه قوانين ومقررات مربوط به اموراستخدامي ومعاملاتي. 4_نظارت بر کليه امور ساختماني، تاسيساتي، تعميراتي، بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي مربوطه. 5:ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي دانشگاه.6_ حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و اظهارنظر در خصوص رفع مشكل موجود.7_شركت در شوراها، كمسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل اداري در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه، 

 

 

 اين معاونت شامل ادارات ذيل است:

-اداره كل امور اداري (مدير كل:آمحمد جواد طيبي)

-اداره كل امور مالي وذيحسابي(مدير كل :آقاي سعيد محمودي)

-اداره امور عمومي(رييس :مصطفي ناصري فر)

-اداره تداركات وانبارها(رييس:علي الهيان )

-اداره حفاظت فيزيكي (رئيس:مصطفي شريفي فر)

صندوق رفاه دانشجويان(رئيس:محد رضا جهاني )

                               نمودار سازماني  :                           

Image

 

  

مشخصات فردي:

نام و نام خانوداگی : دكتر محمد  تقي منشي طوسي

 

پست الكترونيك : sitevcm[at]mshdiau.ac.ir

خلاصه سوابق تحصيلي وكاري:

- 

 

حاضرين در سايت

ما 86 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم