چهارشنبه, 28 آذر 1397

1-   ثبت كليه نامه ها ي وارده از كليه واحدهاي دانشگاهي ‍-سازمان مركزي-مركزآموزشي و...وارجاع به دفتر رياست محترم دانشگاه ويا دفاتر معاونين در سيستم اتوماسيون اداري.

2-   ثبت كليه نامه هاي صادره خارجي احكام وقراردادها در سيستم اتوماسيون اداري.

3-   تفكيك نامه هاي صادره بعد از ثبت وممهور نمودن آنها.

4-   ثبت وارسال نامه ها ومحموله هاي پستي باسرويسهاي عادي-سفارشي-نمابرو.....

5-   انجام تايپ نامه هاي اداري

6-   انجام ارسال ومراسلات ونامه رساني به كليه دانشكده ها وساختمانهاي دانشگاه در سطح شهر.

7-   بايگاني احكام - نامه هاي اداري -ارزشيابي و... كليه كاركنان هيات علمي وغير هيات علمي در پرونده پرسنلي نامبردگان.

8-   بايگاني و ثبت نامه ها ومكاتبات اساتيد حق التدريس در زونكن هاي مربوطه.

9-   ثبت بخشنامه ها ومكاتبات اداري در سيستم اتوماسيون وبايگاني آنها در زونكن هاي تعريف شده (پس از اقدامات لازم بعمل آمده).

10-   پاسخگويي به مراجعين ومسئولين در امور مربوط به دبير خانه وبايگاني.

حاضرين در سايت

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم