پنج شنبه, 26 مهر 1397


 

معرفي مدير كل امور اداري :

محمد جواد طيبي داراي مدرك تحصيلي ليسانس الهيات تاريخ وتمدن اسلامي

تاريخ استخدام:6/8/1368 

اين اداره كل متشكل از دو اداره شامل :1-اداره كارگزيني ورفاه 2_اداره دبيرخانه وبايگاني است كه وظايف ومسوليتهاي آن بشرح ذيل ميباشد:

الف - انجام امور استخدامي و كارگزيني كاركنان شامل :

- اخذ مجوزهاي استخدامي ‌، ‌صدور احكام كارگزيني ، تمديد قرارداد همكاري ، تبديل وضعيت ، ارتقاء گروه ها و كنترل ورود و خروج ، ارائه گزارش هاي حقوقي

ب - انجام امور رفاهي شامل :

- ارائه تسهيلات خريد مسكن ،‌وديعه مسكن ، تعميرات مسكن بر اساس امتيازات مكتسبه

- معرفي جهت برخورداري از تسهيلات بانكي ( وام خريد خودرو ، لوازم منزل )

- انجام امور بيمه اي ( بيمه تكميل درمان ، بيمه عمر ، بيمه حوادث )

- برگزاري اردوهاي تفريحي ، امور فوق برنامه تابستاني و . . .

ج - انجام امور مربوط به دبيرخانه و بايگاني شامل :

- ثبت كليه مكاتبات وارده و صادره دانشگاه

- ثبت مكاتبات داخلي و جابجايي بين حوزه حوزه هاي مختلف كاري

- تايپ و تكثير مكاتبات

- كنترل و اجراي طرح اتوماسيون اداري

- بايگاني مكاتبات و پرونده هاي پرسنلي ( اعم از كارمندان و اعضاء هيات علمي )

 


حاضرين در سايت

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم