چهارشنبه, 26 دی 1397

معرفي مدير كل امور مالي وذيحسا بي:                                                               

 

مهدي ايران منش

داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس حسابداري تاريخ استخدام:1382/10/13

 

اين اداره كل مشتمل بر چهار اداره بشرح ذيل مي باشد:

1-اداره رسيدگي به اسناد.

2-اداره دفتر داري وتنظيم حسابها.

3-اداره دريافت و پرداخت.

4-اداره جمع اموال.           

مسئول دفتر مدير كل:349

      محمد رضا محمدي

      عنوان شغلي:متصدي امور دفتري

       تاريخ استخدام:24/10/1373

       مدرك تحصيلي:ديپلم متوسطه

            

حاضرين در سايت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم