چهارشنبه, 26 دی 1397

شرح وظايف و خدمات اداره دفترداري و تنظيم حسابها :

1.       اخذ اطلاعات صورتحساب هاي بانكي و به روز رساني و ثبت واريزي هاي دانشجويان در حساب آنها .

2.       انجام مغايرت گيري كليه حسابهاي بانكي دانشگاه .

3.       جمع آوري و وصول چك هاي شهريه دانشجويان .

4.       انجام  امورمالي انبارهاي دانشگاه و انبارگرداني سالانه انبارها .

5.       انجام ثبت هاي حسابداري واريزي هاي بانكي و شهريه دانشگاه .

6.       انجام  امور محاسبات و پرداخت وام صندوق پس انداز كاركنان .

7.       ارائه گزارشات كسورات ماهانه حقوق پرسنل دانشگاه .

8.       بررسي و تنظيم دفاتر قانوني مالي اعم  از دفتر روزنامه و كل .

9.       تنظيم تراز آزمايشي ماهانه و تراز سالانه دانشگاه .

10.   بررسي و تنظيم كدينگ مالي حسابداري .

11.   ارائه گزارشات تسويه حساب پرسنل دانشگاه .

12.   پاسخگوئي به مراجعين دانشجوئي در رابطه با فيش هاي واريزي و چك هاي دانشجوئي .

13.   مديريت وجوه نقد حساب هاي بانكي دانشگاه .

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم