چهارشنبه, 28 آذر 1397

الف: پرداخت وام بابت شهريه به دانشجويان پس از انجام انتخاب واحد و تائيد نهايي در سيستم مكانيزه.

ب: پرداخت وامهاي ديگربر اساس ضوابط صندوق از جمله :   وام ازدواج (به دانشجوياني كه در حين تحصيل مي باشند)- وام اجاره مسكن( به دانشجويان غير بومي).

توضيحات:

1-كارمزد وامهاي پرداختي 5/2 درصد در سال مي باشد.

2-باز پرداخت وامهاي شهريه كوتاه مدت شش ماهه- ميان مدت ده ماهه وبلند مدت بعد از فارغ التحصيلي مي باشد.

3-وام تخصيص يافته شهريه مستقيما از حساب شهريه همان ترم كسر خواهد شد.

4-به دانشجويان جديد الورود (ترم اول) وام تعلق نمي گيرد.

5-به دانشجوياني كه طبق مقررات آموزشي حداقل واحدهاي درسي مورد لزوم راانتخاب نكرده باشند ، يابيش از يك ترم مشروط و يا مشكل انضباطي داشته باشند وام تعلق نمي گيرد

6-دانشجوياني كه فارغ التحصيل مي شوند و از صندوق رفاه دانشجويان وام دريافت نموده و بدهكارمي باشند موظفند بلا فاصله بعد از فراغت ازتحصيل به صندوق رفاه دانشجويان مراجعه و نسبت به پرداخت وام خود اقدام نمايند در غير اينصورت چنانچه بيش از سه ماه ازتاريخ فراغت از تحصيل آنان بگذرد وام هاي آنان تقسيط نخواهد شد و دانش آموخته موظف است كليه بدهي وام خود را نقدا به صندوق رفاه دانشجويان بپردازند درغيراينصورت از محل اسناد تضميني نزد صندوق (ضامن) وصول خواهد شد.

حاضرين در سايت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم