پنج شنبه, 26 مهر 1397

 

نام ونام خانوادگي

عنوان شغلي

 

مدرك تحصيلي

تاريخ استخدام

عكس

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

   

 

 

علي قدمگاهي

راننده

سيكل

5/9/68

 

علي صنعتگر فروتقه

راننده

سيكل

1/3/70

 

حسين اسعدي

راننده

سيكل

24/9/70

 

بهرام قدكچي

راننده

متوسطه

13/8/71

 

علي زارع كازراني

راننده

ديپلم متوسطه

2/12/72

 

محمد داودي

راننده

ديپلم تعمير موتوروبرق خودرو 

 14/1/73

 

ايرج سلطاني

راننده

فوق ديپلم تعميرات مكانيكي

23/7/73

 

فرشيد اعلمي آبكوه

راننده

ديپلم متوسطه

9/3/74

 

ناصر عليائي طرقبه

راننده

متوسطه

9/7/74

 

محمد قياسي كاكائي

راننده (پاركينگ)

سيكل

28/8/74

 

محسن صفاري

راننده

سيكل

24/6/75

 

علي اصغر گلرخي

راننده

ديپلم متوسطه

10/7/76

 

احمد بي مكر

راننده

ديپلم متوسطه

10/7/76

 

علي اكبر پاسبان

راننده

سيكل

21/7/76

 

حميدرضا دادخواه

راننده

ديپلم متوسطه

1/7/78

 

علي اصغر علي تنه

راننده

ديپلم تعمير اتومبيل

1/7/78

 

سيدمجتبي محمدزاده

راننده

ديپلم ادبيات

20/4/79

 

رضا هاموني

راننده

ديپلم متوسطه

5/2/80

 

داريوش مرواريد

راننده

ديپلم تعمير موتورخودرو

5/2/80

 

كاظم كدخدا

راننده

ديپلم متوسطه

1/3/84

 

مهدي برياني

راننده

ديپلم متوسطه

20/7/85

 

ابوالقاسم مرادزاده

راننده

ديپلم متوسطه

15/11/85

 

حميد خجسته ثاني

راننده

فوق ديپلم مديريت بازرگاني

 5/10/71

 

عليرضا آسيائي

راننده

ديپلم متوسطه

8/10/78

 

محمدرضا نوذري

راننده

ابتدائي

10/11/71

 

عبداله بهمدي

راننده

سيكل

1/7/74

 

حميدرضا آراسته

راننده

ديپلم متوسطه

5/3/78

 

عباس نويد فر

راننده

سيكل

12/8/75

 

امير مجربي كرماني

راننده

ديپلم تعمير موتوروبرق خودرو

 13/2/76

 

علي يعقوبي

راننده

ديپلم متوسطه

17/1/87

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم